คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ

ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM Thailand National Committee) ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ :                  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รองประธานกรรมการ :            อธิบดีกรมศิลปากร

กรรมการ :                                ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน

                                                 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน

                                                 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี หรือผู้แทน

                                                 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือผู้แทน

                                                 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน

                                                 อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หรือ ผู้แทน

                                                 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือผู้แทน

                                                 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือผู้แทน

                                                 ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือผู้แทน

                                                 ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

                                                 ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน

                                                 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

                                                 รองอธิบดีกรมศิลปากร (ที่อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมาย)

                                                 ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา)

                                                 นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

กรรมการและเลขานุการ :        ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร

                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย กรมศิลปากร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

  1. พิจารณาดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวทางของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ (ICOM)
  2. สนับสนุนและส่งเสริมวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ แก่นักวิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์และหน่วยงาน องค์กรด้านพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
  3. เผยแพร่และเชิญชวนนักวิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์ หน่วยงาน และองค์กรด้านพิพิธภัณฑสถานภายในประเทศสมัครเป็นสมาชิกของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
  4. เป็นศูนย์กลางการติดต่อ ประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร ระหว่างสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ และสมาชิกภายในประเทศด้วยวิธีการและสื่อต่าง ๆ
  5. เป็นผู้แทนของสมาชิกภายในประเทศ
  6. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการระหว่างชาติ (International Committee) ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติในกาดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติตามความเห็นชอบของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
  7. พิจารณาดำเนินการจัดประชุม สัมมนา รวมถึงการฝึกอบรมด้านพิพิธภัณฑ์
  8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดในอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็น
  9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมาย