ความเป็นมา ICOM-Thailand

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM) มาตั้งแต่พุทธศักราช 2490 และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติตามข้อกำหนดในธรรมนูญของ ICOM เพื่อทำหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

: เสนอแนะ วางนโยบายและหลักการเกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย

: สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานของรัฐและเอกชน

: เป็นศูนย์ประสานงาน แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างหน่วยงานด้านพิพิธภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ

: ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการพิพิธภัณฑสถานทั่วประเทศ