เกี่ยวกับ ICOM

การประชุมสามัญของสมาชิกสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 จัดขึ้นที่เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums: ICOM) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่สังกัดรัฐบาล (Non-government organization หรือ NGO) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมสำหรับกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญในการเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาความรู้ อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงของนักวิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์ในเวทีระดับนานาชาติ และสร้างความตระหนักด้านวัฒนธรรมสาธารณะผ่านเครือข่ายทั่วโลกและโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการพิพิธภัณฑ์และนักวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบัน ICOM มีสมาชิก 45,493 คน จาก 138 ประเทศ มีคณะกรรมการแห่งชาติ 119 คณะ และ คณะกรรมการระหว่างชาติ 32 คณะ ภารกิจที่สำคัญดังนี้

  1. สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศ
  2. นำเวทีทางการทูต
  3. พัฒนาเครือข่ายมืออาชีพเป็น
  4. ผู้นำคลังความคิดระดับโลก
  5. ดำเนินภารกิจระหว่างประเทศ