สมาชิก ICOM

การสมัครเป็นสมาชิก

สถาบันหรือผู้สนใจต้องสมัครผ่านคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศตนหรือสำนักเลขาธิการ ICOM โดยสถานภาพของสมาชิก ICOM จะคงอยู่เป็นรายปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม

ค่าสมัครสมาชิก

อัตราค่าสมาชิกจะแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทของสมาชิกและสถานภาพของสมาชิก โดยจะดูจากค่า GDP ของประเทศสมาชิก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็ปไชต์ icom.museum

ค่าบำรุงสมาชิกรายปี

สมาชิกบุคคล สมาชิกสถาบัน สมาชิกนักศึกษา และสมาชิกสนับสนุน จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิก รายปีตามอัตราที่กำหนดไว้โดยสภาฝ่ายบริหารซึ่งผ่านการเห็นชอบโดยสภาสมัชชา ในทุกๆ ปี สภาฝ่ายบริหาร จะประกาศอัตราค่าสมาชิกรายปีของสมาชิกแต่ละประเภทสำหรับปีถัดไป คณะกรรมการแห่งชาติจะต้องชำระค่าสมาชิกไปยังสำนักงานเลขาธิการ ICOM

ผลประโยชน์ของสมาชิก ICOM

  1. ได้รับบัตรสมาชิกสำหรับใช้ในการแสดงตนเพื่อรับบริการพิเศษ เข้าร่วมในกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของ ICOM ยกเว้นหรือลดราคาค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกที่เป็นสมาชิก ICOM
  2. เข้าถึงแหล่งข้อมูล เอกสารการวิจัย และสิ่งพิมพ์ ของ ICOM
  3. สิทธิ์ในการรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานหรือรองประธานสภาที่ปรึกษา หรือเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติ คณะกรรมการระหว่างชาติหรือพันธมิตรในระดับภูมิภาค
  4. สมาชิกสถาบันสามารถเลือกผู้แทนได้ 3 คน เป็นตัวแทนในคณะกรรมการแห่งชาติ และคณะกรรมการระหว่างชาติ สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและสภาสมัชชา
  5. การเข้าร่วมในนามของนักศึกษา สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมของคณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการระหว่างชาติ และเข้าร่วมในการประชุมสามัญและสภาสมัชชาได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียง
  6. สำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสนับสนุนมีสิทธิ์และได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงในการเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดย ICOM