พิพิธภัณฑสถานวิทยา ปีที่ 17 : พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานหลายแห่งในประเทศไทยมักเลือกใช้ประโยชน์จากอาคารเก่าที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และสุนทรียภาพที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นมาขององค์กรนั้นได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอาคารเก่านั้นย่อมมีข้อจำกัด เนื่องจากอาคารเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในกิจการพิพิธภัณฑ์มาแต่เดิม ซึ่งอาจมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดแสดงวัตถุหรือสิ่งของล้ำค่าภายในอาคาร ดังนั้นการบริหารจัดการนิทรรศการภายในอาคารเก่าจึงต้องใช้ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ เพื่อยับยั้งความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักที่มีประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการในอาคารโบราณสถานที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ และมีความเข้าใจถึงข้อจำกัดของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารเก่าเป็นอย่างดี จึงได้จัดโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก ปีที่ 17 หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า” ระหว่างวันที่ 7 – 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารโบราณสามารถ บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยารวมถึงหลักการอนุรักษ์ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ของตนควบคู่กับการอนุรักษ์อาคารโบราณได้อย่างเหมาะสม