สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

อัตราการสมัครสมาชิก ICOM Member

สถาบันหรือผู้สนใจต้องสมัครผ่านคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศตนหรือสำนักเลขาธิการ ICOM โดยสถานภาพของสมาชิก ICOM จะคงอยู่เป็นรายปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ประเภทของสมาชิกอัตราค่าสมาชิกต่อปี* (บาท)
สมาชิกบุคคล (Individual member)ทำงาน877
เกษียณ420
สมาชิกสถาบัน (Institution member)สมาชิกสถาบัน ประเภทที่ 1 (งบประมาณดำเนินการน้อยกว่า 30,000 ยูโร)8,236
สมาชิกสถาบัน ประเภทที่ 2 (งบประมาณดำเนินการระหว่าง 30,000 – 100,000 ยูโร)10,295
สมาชิกสถาบัน ประเภทที่ 3 (งบประมาณดำเนินการระหว่าง 100,000 – 1,000,000 ยูโร)15,176
สมาชิกสถาบัน ประเภทที่ 4 (งบประมาณดำเนินการระหว่าง 1,000,000 – 5,000,000 ยูโร)18,036
สมาชิกสถาบัน ประเภทที่ 5 (งบประมาณดำเนินการระหว่าง 5,000,000 – 10,000,000 ยูโร)20,630
สมาชิกสถาบัน ประเภทที่ 6 (งบประมาณดำเนินการมากกว่า 10,000,000 ยูโร)31,707
สมาชิกนักศึกษา (Student member)381
สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary member)
สมาชิกสนับสนุน (Supporting member)บุคคล9,952
หน่วยงาน72,907
*อัตราค่าสมาชิกคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของตลาด ณ ธันวาคม 2566 เวลา 16:21 UTC : 1 ยูโร = 38.11 บาท

หมายเหตุ : สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ (คณะกรรมการฯ จะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมให้ทราบก่อนการโอน)

ทั้งนี้ สถานภาพและวาระของสมาชิกสมาชิก ICOM จะพันสถานภาพไปในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางอาชีพ กระทำผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ดำเนินการใด ๆ ที่ขัดขืน หรือขัดแย้งที่กำหนดในธรรมนูญของ ICOM ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนการชำระ สมาชิกบุคคล สมาชิกสถาบัน สมาชิกนักศึกษา และสมาชิกสนับสนุน จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิก รายปีตามอัตราที่กำหนดไว้โดยสภาฝ่ายบริหารซึ่งผ่านการเห็นชอบโดยสภาสมัชชา ในทุกๆ ปี สภาฝ่ายบริหารจะประกาศอัตราค่าสมาชิกรายปีของสมาชิกแต่ละประเภทสำหรับปีถัดไป คณะกรรมการแห่งชาติจะต้องชำระค่าสมาชิกไปยังสำนักงานเลขาธิการ ICOM