Thailand Museum Expo 2019 : ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

เนื่องในโอกาสวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดมหกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยภายใต้แนวคิด “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดวันพิพิธภัณฑ์สากลของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM ปีนี้ คือ Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition พิพิธภัณฑ์เสมือนศูนย์กลางทางวัฒนธรรมสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่อนาคต ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน พ.ศ. 2562 ภายในประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

  • การแสดงของสะสมล้ำค่า ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
  • การจัดแสดงนิทรรศการพิเศษของพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ สถาบันการศึกษา
  • การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์ของกลุ่มผู้สนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ ณ บริเวณลานสนามหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โดยสมาชิกภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการด้านพิพิธภัณฑ์ รวมจำนวนทั้งหมดกว่า 50 ราย

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทยครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่กิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก ช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับคนทุกเพศทุกวัย อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและคนพิพิธภัณฑ์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน สามารถนำความรู้ความเข้าใจและนวัตกรรมต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์อย่างกว้างขวาง