Thai Museum Day 2023: การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน

เนื่องในโอกาสวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย ทั้งหมด 27 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติของความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ด้วยเล็งเห็นว่าคลังพิพิธภัณฑ์และวัตถุพิพิธภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญของพิพิธภัณฑ์ การดูแลบริหารคลังพิพิธภัณฑ์และวัตถุพิพิธภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือนการสร้างความยั่งยืนแก่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสังคม พบกับกิจกรรมหลากหลายจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยทั่วประเทศ ได้แก่

  • Museum Unveiling “เรื่องลึก เบื้องหลัง พิพิธภัณฑ์ไทย” นิทรรศการพิเศษ พบกับวัตถุหาชมยาก เรื่องราวเชิงลึกของวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เคยเปิดเผย และเบื้องหลังความสมบูรณ์แบบของวัตถุพิพิธภัณฑ์จากหลายพิพิธภัณฑ์
  • Museum Talk ในหัวข้อ”การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน” การบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ในหลายมิติ ได้แก่ Museum Technology เทคโนโลยีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์, Collection Care การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์, Storage Engagement ถอดบทเรียนจากการบริหารจัดการคลังช่วงวิกฤตโควิด, แลt Museum Storage มองคลังคนละมุม
  • Conservation Lab กิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ จากนักอนุรักษ์มืออาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  • Museum Fair การออกร้านจำหน่ายสินค้าและนวัตกรรมต่อยอดจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ต้นแบบความสำเร็จตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์