Thai Museum Day 2022 : พลังพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์ไทย

เนื่องในโอกาสวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “The Power of Thai Museums” พิพิธภัณฑ์ไทย สร้างสรรค์ไทย เพื่อร่วมแสดงพลังพิพิธภัณฑ์ไทยที่มีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมผ่านมุมมองทั้ง 3 ด้าน คือ พลังของการบรรลุความยั่งยืน พลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านดิจิทัล และพลังของการสร้างชุมชนผ่านการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

  • Museum Show and Share ประชาสัมพันธ์กิจการพิพิธภัณฑ์ไทยผ่านทางออนไลน์
  • Museum Travel ศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวไปในชุมชนและพิพิธภัณฑ์ 2 ฝั่งของกรุงเทพมหานคร
  • Museum Talk เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานภายใต้แนวคิด The Power of Thai Museums จากพิพิธภัณฑ์เครือข่ายทั้งหมด 12 แห่ง
  • Museum Photo Contest การประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด The Power of Thai Museums เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีส่วนร่วมกับสังคมให้มากขึ้น