Thai Museum Day 2021 : มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทยในรูปแบบออนไลน์

Click to visit Website

COVID คำนี้กลายเป็นคำที่คุ้นหูคนทั้งโลกโดยไม่เลือกเชื้อชาติและภาษา องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กันอย่างเลี่ยงมิได้ ในสถานการณ์ที่บีบคั้น พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีการปรับตัว ก่อให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการนำเสนอความเป็นตัวตนของพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานของกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร จึงจัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทยขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปถึงสองปี โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นี้เป็นเวทีในการสื่อสารกับพิพิธภัณฑ์เครือข่ายและบุคคลผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงข้อความ (Message) ที่พิพิธภัณฑ์ต้องการสื่อสารได้อย่างไร้ข้อจำกัดในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเสรี

โดยความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยหลากหลายประเภทกว่า 20 แห่ง ทั้งพิพิธภัณฑ์ประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิถีชีวิตภูมิปัญญา รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลงานแบบออนไลน์ ที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงพวกเราได้เพียงคลิก ซึ่งสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งนี้จะเป็นการช่วยสร้างการรับรู้ และเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในสถานที่จริงในโอกาสต่อไป