พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย : วันพิพิธภัณฑ์สากล 2567

แนวคิดวันพิพิธภัณฑ์สากลประจำปี 2567 นี้ “พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย” คือการเน้นย้ำบทบาทสำคัญขององค์กรทางด้านวัฒนธรรมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ผลักดันให้เกิดโลกที่มีจิตสำนึก ความยั่งยืน และมีส่วนร่วมมากขึ้น

พิพิธภัณฑ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริมความอยากรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีเหตุผล โดย ICOM ได้ตระหนักถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในด้านวิจัย ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดให้สำรวจและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ จากศิลปะและประวัติศาสตร์ ไปสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำคัญที่รวบรวมการศึกษาและวิจัยมาบรรจบกันเพื่อสร้างความเข้าใจของโลกใบนี้

นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา การกำหนดธีมหลักของวันพิพิธภัณฑ์สากลจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโก (SDGs) ซึ่งในปีนี้ ได้มุ่งเน้นเป้าหมายหลัก คือ

  • เป้าหมายที่ 4 : คุณภาพของการศึกษา, สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • เป้าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน, สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

วันพิพิธภัณฑ์สากลในปีนี้ เราอยากเชิญชวนให้ทุกคนทบทวนการศึกษาและจินตนาการถึงอนาคตที่การแบ่งปันองค์ความรู้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ที่นวัตกรรมผสมผสานกับประเพณีเป็นหนึ่งเดียวกัน มาร่วมกันสำรวจความมั่งคั่งขององค์ความรู้ที่พิพิธภัณฑ์นำเสนอ เพื่อสร้างโลกแห่งการเรียนรู้และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น !

Ref : https://icom.museum/en/international-museum-day-2/