พิพิธภัณฑสถานวิทยา ปีที่ 16 : การทำทะเบียนและอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้จัดโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก (ปีที่ 16)  หัวข้อ “การทำทะเบียนและอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์” ระหว่างวันที่ 3 – 12 มิถุนายน 2562 โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ขจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจงานด้านพิพิธภัณฑ์

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ได้แก่ การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ การถ่ายภาพเพื่อการจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ พร้อมฝึกภาคปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ในหน่วยงาน ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน ระหว่างผู้ที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ มีส่วนร่วมผลักดันกิจการพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าไปในคราวเดียวกัน